POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA MOODO B2B

Polityka prywatności dla moodo B2B zgodna z RODO

 

Polityka Prywatności

 

1. Na czym nam zależy?

Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających serwis www. moodo-b2b.pl oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.

Jednocześnie dokument spełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str.1) (dalej RODO).

Mamy nadzieję, że w niniejszej Polityce Prywatności znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące ochrony Twoich danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych wątpliwości, zawsze możesz się z nami skontaktować pisząc na adres mailowy: sklep@moodo.pl.

 

2. Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Moodo Urban Fashion Mode Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-125) przy ulicy Kartuskiej 418 B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422634, posiadającą REGON 221168240 oraz NIP 585-14-58-859.

 

3. Jak pozyskujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe pozyskujemy, gdy rejestrujesz się w sklepie moodoB2B, gdy rejestrujesz się w usłudze Newslettera, a także gdy zadajesz pytanie poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie https://moodo.pl/contact-pol.html.

 

4. Jaka jest podstawa, cel i zakres?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie zależnym od celów ich przetwarzania co z kolei determinuje podstawę prawną legitymizującą ich przetwarzanie.

Komunikacja (odpowiedzi na pytania, skargi i wnioski)

Cel przetwarzania - Zależy nam na komunikacji z Tobą i Twoim zadowoleniu z oferowanych przez nas usług. Dlatego też chcielibyśmy mieć możliwość kontaktowania się z Tobą i reagowania na jakiekolwiek Twoje pytania, skargi czy wnioski związane ze świadczeniem przez nas usług.

Kategorie danych - Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane o korzystaniu przez Ciebie z naszych usług, dane będące przedmiotem Twoich zapytań, skarg czy wniosków.

Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie pozostawania z Tobą w kontakcie i udzielania pomocy/odpowiedzi na Twoje pytania.

Rozwój naszej strony internetowej oraz sklepu internetowego moodo B2B

Cel przetwarzania - Chcemy na bieżąco udoskonalać świadczone przez nas usługi i poprawiać ich funkcjonalność oraz bezpieczeństwo. Dzięki nim będziemy mogli ulepszać naszą stronę www. Chcielibyśmy również informować Cię o wprowadzanych zmianach, żebyś mógł/a korzystać z naszej aplikacji w jak najbardziej optymalny sposób.

Kategorie danych - Przedstawione zostały w polityce cookies.

Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie ustawicznego udoskonalania świadczonych przez nas usług.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.

Cel przetwarzania - Na podstawie świadczonych przez nas usług może pojawić się konieczność wyjaśnienia stanu faktycznego lub prawnego w celu ustalenia i ewentualnego procedowania w sprawie roszczeń wynikłych z korzystania z naszych usług.

Kategorie danych - Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, inne dane niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie ewentualnego zabezpieczenia roszczeń i ich dochodzenia przed sądami lub innymi odpowiednimi instytucjami państwowymi.

Rejestracja w sklepie internetowym modo B2B

Cel przetwarzania Twoje dane są niezbędne, abyś miał możliwość korzystania z naszego sklepu internetowego MOODO w tym celu musimy zidentyfikować Ciebie jako odrębnego użytkownika i otrzymać dane kontaktowe, na które będziemy mogli komunikować się z Tobą.

Kategorie danych - Nazwa Firmy, NIP,  Imię, Nazwisko, Adres korespondencyjny, Adres mailowy

Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy oraz do wykonania umowy. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do rejestracji w sklepie.

Świadczenie usług sklepu internetowego modo B2B

Cel przetwarzania - Twoje dane są niezbędne, abyś miał możliwość korzystania z usługi sklepu internetowego MOODO.

Kategorie danych - Nazwa firmy, NIP, Imię, Nazwisko, Adres korespondencyjny, Adresy dostaw, Adres mailowy. Nr telefonu,

Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy.

Marketing bezpośredni

Cel przetwarzania - Nasza firma prowadzi działalność handlową produktów własnych i ważnym elementem jest wspieranie zbytu towarów.

Kategorie danych - e-mai, numer telefonu

Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne.

Zamówienie usługi Newsletter MOODO

Cel przetwarzania - w celu umożliwienia Ci dostępu do usługi Newslettera MOODO musimy otrzymać adres e-mail i/lub numer telefonu na który będziemy mogli komunikować się z Tobą.

Kategorie danych - Dane, które zbieramy w tym celu to Twój adres e-mail.

Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy oraz do wykonania umowy. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do rejestracji w usługi Newsletter MOODO.

Świadczenie usługi Newsletter

Cel przetwarzania - Twoje dane są niezbędne, abyś miał możliwość korzystania z usługi Newsletter MOODO. Musimy posiadać Twój adres e-mail i/lub numer telefonu, na który będziemy mogli przesyłać wiadomości.

Kategorie danych - Twój adres e-mail i/lub numer telefonu

Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne lecz niezbędne do korzystania z usługi Newsletter MOODO.

 

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Jeśli zapiszesz się do sklepu internetowego MOODO B2B to podane przez Ciebie dane osobowe będą przez nas przetwarzane do momentu wypisania się ze sklepu internetowego MOODO i przez kolejne 60 dni. Po upływie tego terminu niezbędne dane będą przechowywane wyłącznie dla celów rozpatrywania skarg i roszczeń związanych ze świadczonymi przez nas usługami, przez określony przepisami prawa okres przedawnienia tych roszczeń. Po tym czasie Twoje dane zostaną przez nas usunięte.

Jeśli zarejestrujesz się w usłudze Newslettera, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do momentu wyrejestrowania się z tej usługi i przez kolejne 60 dni. Po upływie tego terminu niezbędne dane będą przechowywane wyłącznie dla celów rozpatrywania skarg i roszczeń związanych ze świadczonymi przez nas usługami, przez określony przepisami prawa okres przedawnienia tych roszczeń. Po tym czasie Twoje dane zostaną przez nas usunięte.

Jeżeli podasz swoje dane w arkuszu kontaktowym, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zapytania i przez kolejne 60 dni. Po upływie tego terminu niezbędne dane będą przechowywane wyłącznie dla celów rozpatrywania skarg i roszczeń związanych ze świadczonymi przez nas usługami, przez określony przepisami prawa okres przedawnienia tych roszczeń. Po tym czasie Twoje dane zostaną przez nas usunięte.

6. Jakie posiadasz uprawnienia jako Podmiot Danych Osobowych?

Zgodnie z art. 7, 15 – 22 oraz 77 RODO każdej osobie fizycznej przysługują następujące prawa:

Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) - Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) - Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym") (art. 17 RODO) - Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

2) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie,

3) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) - Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

1) kiedy dane są nieprawidłowe - na czas do ich poprawy,

2) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

3) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO) - Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, by następnie przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Możesz również zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Realizacja prawa do przenoszenia danych może doznać ograniczenia w przypadku, gdyby miała niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych (art. 21 RODO) - Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, gdy oparte jest ono na prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku zasadności Twojego sprzeciwu i braku innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, Twoje dane nie będą przetwarzane przez nas w tym celu.

Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 RODO) - Udzielanie jakiejkolwiek zgody na przetwarzanie danych osobowych przez nas jest dobrowolne i masz prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOODO dokonało na tej podstawie przed wycofaniem zgody.

Prawo do złożenia skargi do odpowiedniego Organu Nadzorczego (art. 77 RODO) - Jeżeli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza Twoje prawa, masz prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.

 

7. Jak skorzystać z przysługujących Ci praw?

Aby zrealizować którekolwiek z wyżej wymienionych praw, możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres kontakt@moodo.pl bądź pisząc na adres korespondencyjny: Moodo Urban Fashion Mode, 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 418 B. MOODO

 

8. Jak skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych?

W naszej firmie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@moodo.pl.

 

9. Komu udostępniamy Twoje dane? Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako „EOG”) jak i poza nim (do Państw Trzecich).

Przekazanie Twoich danych osobowych do Państw Trzecich może nastąpić jedynie pod warunkami określonymi w rozdziale V RODO, do krajów wobec których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO.

Możesz uzyskać kopię Twoich danych osobowych, które przekazujemy do Państw Trzecich jak i informację o miejscu ich udostępnienia, pisząc do nas na adres mailowy: kontakt@moodo.pl.

Odbiorcami Twoich danych są podmioty, które działają wyłącznie na nasze polecenie, świadczące usługi niezbędne do funkcjonowania naszej firmy i usług przez nas oferowanych (np. hostingu, CRM, księgowości i mailingu).

Możemy również udostępnić Twoje dane w wypadku zgłoszenia żądania uprawnionych organów państwowych, w zakresie i na podstawie określonych przepisami prawa.

 

11. Czy mogą nastąpić zmiany w Polityce Prywatności?

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityce prywatności, jednocześnie zobowiązujemy się do niezwłocznego opublikowania nowej wersji Polityki Prywatności na stronie www.moodo.pl oraz do poinformowania o zmianach drogą mailową naszych Klientów.

 

12. Czy istnieją inne wdrożone przez nas regulacje?

Oprócz niniejszej Polityki Prywatności zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Regulaminie MOODO CLUB.

 

13. Piki Cookies Czym są pliki cookies?

Podczas przeglądania strony internetowej www.moodo.pl używane są pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym.Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować stronę internetową oraz sklep internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb. Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym.

Występują dwa rodzaje plików cookies:

• cookies sesyjne - są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

• cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Z jakich zewnętrznych plików cookies korzystamy?

Na stronie oraz sklepie www.moodo-b2b.pl są wykorzystujemy pliki „cookies” w następujących celach:

· tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami:

http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy,

http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners;

· tworzenia statystyk aktywności i zainteresowań użytkowników z poziomu konta Facebook użytkownika. Administratorem ciasteczek jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem:

https://www.facebook.com/help/cookies;

Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików "cookies".

Jakich plików cookies używamy?

· identyfikacja użytkownika i tworzenie statystyk o jego ruchu oraz optymalizacja wyświetlanych reklam. Administratorem jest Moodo Urban Fashion Mode Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 418B z siedzibą w Polsce. Dane udostępniane są firmie IAI Spółka Akcyjna, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin w Polsce w celu obsługi oprogramowanie IAI-Shop.com. Identyfikacja osoby jest niemożliwa. Nie przechowujemy IP ani żadnych danych osobowych w ciasteczkach.

client" i "_IAI_AC" - są to cookie stałe z identyfikatorami sesji z czasem życia odpowiednio 1 dzień i 7 dni.

"page_counter" - licznik ilości obejrzanych podstron, który może być używany przez klienta do wbudowanych i własnych skryptów JavaScript wykonujących określone akcje (np. ograniczenie ilości wyświetlonych na raz reklam) z czasem życia 1 dzień.

"affiliate" - login klienta (partnera sklepu), który w ramach programu partnerskiego skierował użytkownika do sklepu i ustawiane tylko w takim przypadku z czasem życia 90 dni.

· monitorowanie ruchu na stronie i sklepie MOODO , obserwowanie preferencji użytkowników. Administratorem jest Moodo Urban Fashion Mode Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 418B z siedzibą w Polsce. Rodzaje ciasteczek i zbierane przez nie dane zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Nazw apliku - Cel - Jakie informacje są gromadzone

Smuuid - Ciasteczko śledzące wizyty anonimowe. Przypisywane jest każdemu odwiedzającemu stronę - Unikatowy identyfikator – Ciasteczko samo w sobie nie zawiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację kontaktu i poznanie np. danych osobowych osoby wchodzącej na stronę – połączenie z kartą kontaktu następuje dopiero wewnątrz SALESmanago.

Smclient - Ciasteczko identyfikujące, przypisywane zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym - Ciasteczko samo w sobie nie zawiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację kontaktu i poznanie np. danych osobowych osoby wchodzącej na stronę – połączenie z kartą kontaktu następuje dopiero wewnątrz SALESmanago.

smform - Ciasteczko obsługujące formularze kontaktowe i popupu - Informacje na temat zachowania formularzy i popupów – ilość wizyt, timestamp ostatniej wizyty, informacje o tym czy popup został zamknięty/zminimalizowany

smg - Ciasteczko identyfikujące użytkownika - Losowy identyfikator w formacie UUID

smvr - Ciasteczko przechowujące informacje o wizytach (zakodowane base64) - Wartości zakodowane przez base64

smwp - Informacje o formularzu zgody na WebPush - Wartość true/false

Smg - Ciasteczko identyfikujące użytkownika – globalny identyfikator w obrębie całego systemu - Losowy identyfikator w formacie UUID

smrcrsaved - Ciasteczko zapisujące informacje czy identyfikator został zapisany w SALESmanago (deprecated) - Wartość true/false

smOViewsPopCap - Ciasteczko zapisujące informacje o cappingu wyświetleń popupów - SM:X|, gdzie za X wstawiana jest liczba

Stosowane pliki „cookies” są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Jak usunąć cookies?

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące „cookies”. Ustawienia te możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej podajemy linki do instrukcji zarządzania „cookies” dla najpopularniejszych na rynku przeglądarek:

Blokada przyjmowania plików „cookie” w Firefox: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Blokada przyjmowania plików „cookie” w Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Blokada przyjmowania plików „cookie” w Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Blokada przyjmowania plików „cookie” w Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/    

pixel