Regulamin

  REGULAMIN PLATFORMY B2B

Ogólne warunki handlowe dotyczące handlu elektronicznego (B2B)

 

§ 1 Zakres obowiązywania Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez spółkę Moodo Urban Fashion Mode Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 418 B, 80-125 Gdańsk, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000422634, REGON: 221168240, NIP: 5851458859 (zwanej dalej MOODO), za pośrednictwem Platformy B2B na rzecz klientów MOODO będących przedsiębiorcami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Za przedsiębiorcę uznaje się osobę fizyczną, prawną bądź jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, posiadającą zdolność prawną, która dokonuje czynności prawnych w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej.

2. Ogólne warunki handlowe określone niniejszym Regulaminem dotyczą wszystkich obecnych i przyszłych zamówień składanych na stronie internetowej www.moodo-b2b.pl oraz dokonywanych z udziałem MOODO w handlu elektronicznym.

3. Warunki handlowe dostawców i odbiorców MOODO, których treść odbiega od ogólnych warunków handlowych ustalonych niniejszym Regulaminem, jest z nimi w jakimkolwiek stopniu sprzeczna lub też je uzupełnia, chociażby w stopniu nie mającym znaczenia dla umowy zawartej z nabywcą przez MOODO, nie stają się częścią tejże umowy nawet w przypadku podania ich do wiadomości, za wyjątkiem sytuacji, kiedy to warunki te zostaną wyraźnie uznane na piśmie przez MOODO.

4. Podane na stronie informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1025 z późn. zm.) i nie mają charakteru wiążącego. W przypadku towarów ograniczonych czasowo, po upływie terminu ich obowiązywania, nie mają one mocy wiążącej dla MOODO.

5. MOODO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian natury technicznej na stronie internetowej.

 

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące definicje:

1) Sprzedawca – Moodo Urban Fashion Mode Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 418 B, 80-125 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000422634, REGON: 221168240, NIP: 5851458859.

2) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zainteresowana nabyciem towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy lub dokonująca nabycia towaru będącego w ofercie Sprzedawcy.

3) Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej, znajdujący się w ofercie MOODO.

4) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

5) Dostawa – czynność faktyczna polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę towaru określonego w zamówieniu w sposób określony w zamówieniu.

6) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7) Regulamin – niniejszy regulamin zawierający ogólne warunki sprzedaży.  

 

§ 3 Procedura dokonywania i przyjmowania zamówień

1. Do dokonywania zamówień upoważnione są wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które wyraziły chęć na zawarcie umowy w jednym z poniższych sposobów.

2. Zamówienia można składać poprzez:

a) system elektronicznych zamówień będący integralną częścią platformy B2B MOODO;

b) drogą elektroniczną przy pomocy poczty elektronicznej na adres: zamowienia@moodo.pl

3. Dokonanie zamówienia przy pomocy systemu elektronicznych zamówień wymaga wcześniejszej jednorazowej rejestracji przez Klienta na platformie B2B. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma od Sprzedawcy login oraz hasło umożliwiające dostęp do platformy B2B. Klientowi przysługuje prawo wglądu w dane własnego konta użytkownika, w szczególności we własne dane osobowe, do ich poprawiania oraz żądanie o zaprzestanie ich wykorzystywania. Sprzedawca może odmówić nadania loginu i hasła, a tym samym uniemożliwić zakupów Towarów za pośrednictwem platformy B2B, bez podania przyczyny.

4. Bez względu na sposób dokonywania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania oznaczenia produktu MOODO, koloru, rozmiaru i zaakceptowanie warunków sprzedaży.

5. Zamawiania dokonywane przy pomocy systemu elektronicznych zamówień polega na skompletowaniu zamówienia przez Klienta, poprzez wybór towaru, jego ilości i dodanie go do koszyka zamówień oraz podanie danych adresowych.

6. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. W celu dokonania zamówienia Klient zobowiązany jest udostępnić wszystkie informacje wymagane w formularzu zamówienia danych.

7. Po wypełnieniu wszystkich danych i określeniu adresu dostawy, Klient uzyskuje wgląd w zamówienie. Wybór polecenia "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY" oznacza wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy i równoznaczne jest ze złożeniem zamówienia przez Klienta. Ewentualna korekta zamówienia możliwa jest do chwili jego potwierdzenia przez Sprzedawcę. Z chwilą potwierdzenia zamówienia Klient nie może anulować zamówienia, za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 18.

8. Zamówienia składane być mogą od poniedziałku do piątku w godz. od 07.45 do 14.00. Zamówienia złożone po godz. 14.00 lub w dni wolne od pracy traktowane będą jako zamówienia złożone w następnym roboczym dniu tygodnia, z uwzględnieniem § 2 ust. 6 Regulaminu.

9. W przypadku wątpliwości co do charakteru i rodzaju towaru Klient może skontaktować się z upoważnionym pracownikiem Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres widniejący na stronie.

10. Złożenie zamówienia stanowi ofertę Klienta i jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu. Składając zamówienie Klient oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Sprzedawca uprawniony jest do anulowania złożonego zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji prawnych oraz finansowych, z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści zamówienia. Przed realizacją zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia przy pomocy wszelkich dostępnych mu środków. W tym celu Sprzedawca może nawiązać połączenie telefoniczne z Klientem celem potwierdzenia prawidłowości i poprawności otrzymanego zamówienia.

12. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji:

a) nieprawidłowego jego złożenia, w szczególności: błędnego podania danych osobowych, teleadresowych lub danych dotyczących towaru, warunków dostawy niezbędnych do realizacji przesyłki;

b) celowego, niezgodnego z prawdą przedstawienia danych osobowych, teleadresowych lub danych dotyczących towaru, a także warunków jego dostawy, niezbędnych do realizacji przesyłki;

c) nieuiszczenia kwoty przedpłaty w sytuacji, gdy zostało to zastrzeżone na mocy indywidualnych uzgodnień między klientem a Sprzedawcą.

13. W przypadku określonym w ust. 10 i 12 w sytuacji dotyczącej zamówień opłaconych na podstawie Faktury Proforma odstąpienie od realizacji zamówienia wymaga wcześniejszego zwrotu dokonanej opłaty na rzecz Klienta z pomniejszeniem zapłaty o kwotę poniesionych strat obejmujących także koszty związane z procedurą weryfikacyjną.

14. W przypadku wprowadzenia przez Sprzedawcę minimalnej ilości towaru, jaka możliwa jest do nabycia przez Klienta, Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża niniejszym na to zgodę, że w przypadku zamówienia ilości towaru poniżej obowiązującego minimum, Sprzedawca będzie mógł dokonać zmiany ilości zamówionego towaru poprzez zwiększenie do niezbędnego minimum, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

15. Całkowity czas realizacji zamówienia na terenie Polski wynosi do 5 dni roboczych. Na czas ten składa się: czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę (potwierdzenie zamówienia, kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, pakowanie i nadanie przesyłki) oraz bezpośredni czas dostawy zależny od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Sprzedawca zastrzega dla siebie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku towaru nie będącego na stanie magazynowym, produktów specjalnych, wyrobów nie będących w stałej ofercie MOODO, znacznej partii towaru nie będącej na stanie magazynowym lub z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W takim wypadku Klient zostanie poinformowany o planowanym terminie realizacji zamówienia. W przypadku dostaw poza teren Kraju, Sprzedawca powiadomi Klienta o terminie dostawy drogą elektroniczną.

16. Jeżeli realizacja zamówienia stanie się niemożliwa z przyczyn niedotyczących Klienta Sprzedawca informuje o tym niezwłocznie Klienta. W takim wypadku Klientowi przysługuje:

a) prawo do dokonania podziału zamówienia na części i wybrania terminów realizacji odpowiednich dla Klienta i możliwych do realizacji przez Sprzedającego, co oznacza, że dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach i terminach odrębnie ustalonych;

b) prawo anulowania zamówienia w części, w jakiej jego realizacja nie jest możliwa. Oznacza to, że Sprzedawca zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia w zakresie, w jakim ona nie jest możliwa;

c) prawo dokonania anulowania zamówienia w całości, co oznacza zwolnienie Sprzedawcy z obowiązku realizacji zamówienia i zwrot całości uiszczonej kwoty na rzecz Klienta.

17. W przypadku braku zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn Klient może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.  

 

 

§ 4 Dostawa

 

1. Dostawa zamówionego towaru odbywać się będzie zgodnie z treścią zamówienia. Koszty dostawy ponosi Klient. W przypadku, gdy wartość zamówienia przekroczy 1.000- zł netto, koszty dostawy na terenie Kraju pokrywa Sprzedawca.

2. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju w obecności pracownika dostawcy.

3. W sytuacji stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności pracownika dostawcy protokół uszkodzeń lub braków. Klient zobowiązany jest także złożyć reklamację w sposób w jaki dokonywał zamówienia.

4. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego dokonywania odbioru ilościowego i jakościowego każdej partii dostarczonego mu towaru, a w razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych do zgłoszenia i wystąpienia z reklamacją przy dostawie. Wady jakościowe ukryte mogą zostać zgłoszone w kolejnym dniu roboczym po ich wykryciu, nie później niż w terminie 2 dni od dnia ich wykrycia. Wady ilościowe mogą zostać zgłoszone nie później niż 2 dni od daty dostawy.

5. Zgłoszenie powyższych wad nie zwalnia klienta z obowiązku dokonania reklamacji zgodnie z § 6 Regulaminu.

6.Odbiór zamówionego towaru jest możliwy także w siedzibie Sprzedawcy w godz. od 07.45 do 15.45 w dni robocze. W przypadku niezaznaczenia tej opcji w zamówieniu Klient zobowiązany jest ustalić termin odbioru przy pomocy telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej.

7. W przypadku zlecenia dokonania odbioru towaru przez Klienta, ryzyko związane z towarem zostaje przeniesione na Klienta z chwilą przekazania towaru podmiotowi realizującemu dostawę. Zwłoka Klienta z przyjęciem dostawy pociąga za sobą takie same skutki jak w pkt. 1, zdanie 2 tego paragrafu.  

 

§ 5 Ceny i warunki płatności

1. Ceny podane na stronie internetowej Sprzedawcy dla klientów prowadzących działalność na terytorium Polski wyrażone są w złotych polskich (PLN), dla klientów spoza terytorium Polski w ramach indywidualnie ustalonych warunków i walut. Ceny są cenami netto (bez podatku od towarów i usług) oraz brutto (z podatkiem od towarów i usług). Ceny nie obejmują kosztów transportu, o których Klient zostaje powiadomiony po złożeniu zamówienia. Ceny nie zawierają także informacji na temat opłat celnych w przypadku dostawy poza granicami Polski.

2. Cena sprzedaży jest aktualna dla produktów będących na stanie magazynowym oraz w stałej ofercie sprzedaży. W przypadku towarów zamawianych na indywidualne zamówienie Klienta cena może ulec zmianie.

3. Sprzedawca zastrzega dla siebie prawo do zmiany cen o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta. W przypadku braku akceptacji nowej ceny przez Klienta zamówienia na określony produkt nie będą realizowane. W takim wypadku umowa poczytana będzie za niezawartą.

4. Z chwilą zrealizowania zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę, którą przesyła Klientowi w drodze elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę.

5. Z zastrzeżeniem sytuacji, gdy uzgodniona została przedpłata na podstawie faktury Proforma, Klient dokonuje płatności do rąk dostawcy w chwili odbioru Towaru (przesyłka „za pobraniem”) lub po otrzymaniu faktury w terminie podanym na fakturze przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy. O sposobie płatności dokonywanej przez Klienta decyduje Sprzedawca w chwili rejestracji Klienta.

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie czy też prolongaty płatności Sprzedawca ma prawo domagać się odsetek za zwłokę czy też prolongatę, w wysokości ustawowej. Nie wyklucza to dochodzenia dalszych odszkodowań z tytułu opóźnienia w zapłacie.

7. W przypadku wysłania do Klienta upomnienia Sprzedawcy przysługuje prawo żądania od Klienta zwrotu kosztów każdego upomnienia w wysokości 50,00 zł.

8. Klientowi nie przysługuje prawo do potrącania jakichkolwiek kwot od sumy płatności, chyba że jego żądanie w tej mierze jest bezsporne i zostało prawomocnie uznane.

 

§ 6 Procedura reklamacyjna

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji Towaru w ciągu roku od daty Dostawy Towaru, korzystając z prawa rękojmi, o ile w terminie dwóch dni od dnia, w którym stwierdził wadę Towaru, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej wadzie.

2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji Towaru jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. Reklamowany Towar należy przesłać na adres siedziby spółki. Koszty przesyłki do Sprzedawcy pokrywa Klient.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora.

6. W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy;

b) korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z rękojmią.

 

§ 7 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych, w związku z korzystaniem platformy B2B, zarówno w celu dokonania zamówienia jak i reklamacji jest Moodo Urban Fashion Mode Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 418 B, 80-125 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000422634, REGON: 221168240, NIP: 5851458859.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@moodo.pl.

3. Dane osobowe wykorzystywane są w momencie dokonania rejestracji w serwisie B2B. Przesłane w ten sposób dane obejmują swoim zakresem: imię, nazwisko, adres użytkownika, adres e-mail, numer telefonu, miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, NIP.

4. Przetwarzanie danych realizowane jest wyłączenie w zakresie i celu związanym ze sprzedażą, a następnie wysyłką zakupionych produktów oraz w związku z działaniami reklamacyjnymi oraz gwarancyjnymi.

5. Podanie danych, o których mowa wyżej jest niezbędne do realizacji powyższych celów.

6. Do realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia reklamacji nie jest potrzebne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

7. Za wyraźną, odrębnie udzieloną zgodą MOODO może przetwarzać dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail oraz numer telefonu.

8. MOODO zapewnia, że każda ze zgód jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: iod@moodo.pl .

9. Dane osobowe Klienta będą przechowywane na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych, w związku ze sprzedażą produktów oraz rozpatrzeniem reklamacji. W przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych osobowych, w tym marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia zgody przez Klienta.

10. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

11. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.

12. Przekazane MOODO dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:

a) wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą;

b) przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

13.   W niektórych sytuacjach MOODO ma prawo przekazywać dane osobowe Klienta, jeśli będzie to konieczne do realizacji sprzedaży lub rozparzenia reklamacji. MOODO będzie przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez MOODO, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym MOODO zleci realizacją zadań, innym odbiorcom danych tj. firmie kurierskiej, której zleca dostawę, bankom, firmą zajmującym się obsługą płatności online.

 

§ 8 Odpowiedzialność

1. Klient jest świadom, że w związku z modyfikacją, modernizacją, rozbudową, konserwacją systemu lub oprogramowania, a także w przypadku wystąpienia siły wyższej lub działań osób nieuprawnionych mogą wystąpić przerwy lub zakłócenia w korzystaniu ze strony internetowej Sprzedawcy i tym samym świadczeniu usług drogą elektroniczną, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

2. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeśli zostało to spowodowane działaniami osób trzecich.

3. Niemożność lub utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej sprzedawcy przez Klienta, utrata danych Klienta z tym związana nie obciąża Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w związku ze szkodą spowodowaną działaniami lub zaniechaniami klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze strony w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

4. Odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się jedynie do sytuacji umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionej przez Klienta straty.

 

§ 9 Rozwiązanie umowy Każda ze stron może rozwiązać umowę w każdym czasie i bez podania przyczyny z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem, w szczególności dotyczy to złożonych przed rozwiązaniem zamówień, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Klienta z wywiązania się ze zobowiązań względem Sprzedawcy.

 

§ 10 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazw produktów oferowanych przez Sprzedawcę, wzorców, formularzy, zdjęć należą wyłącznie do MOODO. Korzystanie z nich następować może wyłącznie w sposób określony i zgodny z niniejszym Regulaminem.

2. Dokonywanie zamówień w formie e-mail lub też przesyłanie korespondencji uważa się za skuteczne także wtenczas, gdy złożone zostały bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

3. Klienci są świadomi, że korzystanie z usług świadczonych drogę elektroniczną, ze względu na publiczny charakter sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem pozyskiwania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Klienci powinni zatem stosować środki techniczne, które będą minimalizować wskazane zagrożenia, co obejmuje m.in. stosowanie firewalli, programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci. 4. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Sprzedawcy.

5. Prawem obowiązującym jest wyłącznie prawo Rzeczpospolitej Polskiej, również w stosunku do partnerów zagranicznych.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1025 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

7. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieskuteczne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. Część tę należy interpretować w taki sposób, by była zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała intencje Sprzedawcy w dokonaniu danego zapisu.

8. Treść Regulaminu może zostać zmieniona, o czym Klient zostanie poinformowany. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Klient powinien zaprzestać realizacji zamówień pod rygorem uznania, iż akceptuje Regulamin w jego nowym aktualnym brzmieniu. Jeśli Klient w terminie 7 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu nie poinformuje Sprzedawcy o braku jego akceptacji uznaje się, że zaakceptował Regulamin w jego aktualnym brzmieniu.

9. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-12-2018 roku.

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
I DO NOT AGREE
I AGREE, I WANT TO GO TO THE WEBSITE
pixel